Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA – UMOWY

 

Szanowni Państwo,


Wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO –
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu i środkach przetwarzania Państwa danych
osobowych, jest Wałbrzych International Production Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 21,
NIP 8942544649, tel. +48 74 847 71 74, email: office@wip.walbrzych.pl.


Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres
email, numer NIP, REGON, PKD, wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu
wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców/ podwykonawców).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, jej rozliczenia i kontroli
dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:


a) 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej;


b) 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na
Administratorze tj. prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek
ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin;


c) 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ewentualna konieczność odpierania lub
realizacji roszczeń cywilnoprawnych.


Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas
przepisami prawa.


Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli nie
zachodzą inne przesłanki prawne.


Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.


Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym
pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub
utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony
mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi
ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania
praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe
(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez
Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu
przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy, nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po
upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich oraz nie przetwarzamy Państwa
danych automatycznie, w tym poprzez profilowanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDAT

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 w zakresie danych zebranych od osoby oraz art. 14 ust. 1 w zakresie danych
zebranych od innych osób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informuję, że:


I. Administrator danych


Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celu i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzych International Production Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzy-
chu przy ul. Piasta 21.

 

II. Cele i podstawy prawne


Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:


1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne
działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym
i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt. f RODO), do momentu
przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez
3 miesiące w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;


2) jeżeli kandydat, w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na
przetwarzanie jego danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji
okres ten może być wydłużony do 1 roku. Wyrażone zgody można w każdym momencie
cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


III. Odbiorcy danych


Dane osobowe nie są udostępniane innym Administratorom.


IV. Prawa osób, których dane dotyczą


1) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:


a) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.
Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz
uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach osobowych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-
prawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już
podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania
(art. 17 RODO);


e) ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO), gdy:


i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;


iii) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier-
dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;


f) przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane
są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz
jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);


g) sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym
wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności
osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli
zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów
Administratora, to Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych
celach (art. 21 RODO).


2) Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


V. Prezes Urzędu Danych Osobowych


Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia. Skargę należy zgłosić w następujący sposób:


a. listownie – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;


b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.goy.pl/pl/p/kontakt;


c. telefonicznie: +48 22 531 03 00.